KenShin Martial Arts Gallery

Seminar "Master Class" part I

Jiu Jitsu Is All About Control


Sensei Andy Jong Tjien Fa, 4e dan Jiu Jitsu

25 maart 2007


2007 KenShin Martial Arts


<?php include("../00_footer.htm");?>