KenShin Martial Arts Gallery

Seminar "Master Class" part III

Weapons in Jiu Jitsu


Sensei Guus de Laure, 4e dan Jiu Jitsu

27 mei 2007


2007 KenShin Martial Arts


<?php include("../00_footer.htm");?>