KenShin Martial Arts Gallery

KenShin Demo Les


Sensei Andy Jong Tjien Fa, 4e dan Jiu Jitsu

30 juni 2007


2007 KenShin Martial Arts


footer