KenShin Martial Arts Gallery

Seminar "Master Class" part I

Dynamic Fight


Sensei Andy Jong Tjien Fa, 4e dan Jiu Jitsu

31 maart 2008


2008 KenShin Martial Arts


         
<?php include("../00_footer.htm");?>